Website Trường THPT Bình Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc

Nề nếp nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao!
Đề tài: Giáo dục đạo đức In
Viết bởi Le Gia Thanh   
Thứ hai, 28 Tháng 12 2009 01:46
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH
Ở TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TỈNH VĨNH PHÚC
( Luận văn tóm tắt)
                                                                                                ThS. Lê Gia Thanh
                                                                                          P.Hiệu trưởng  THPT Bình Sơn

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm qua, đất nước ta chuyển mình trong công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện, từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Với công cuộc đổi mới, chúng ta có nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục.

Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn tác động đến đại đa số thanh niên và học sinh như: có lối sống thực dụng, thiếu ước mơ và hoài bão, lập thân, lập nghiệp; những tiêu cực trong thi cử, bằng cấp, chạy theo thành tích. Thêm vào đó, sự du nhập văn hoá phẩm đồi truỵ thông qua các phương tiện như phim ảnh, games, mạng Internet… làm ảnh hưởng đến những quan điểm về tình bạn, tình yêu trong lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh, nhất là các em chưa được trang bị và thiếu kiến thức về vấn đề này.

  Đánh giá thực trạng giáo dục, đào tạo Nghị quyết TƯ 2 khóa VIII nhấn mạnh: “Đặc biệt đáng lo ngại là một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước. Trong  những năm tới cần tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức, ý thức công dân, lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh… tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao phù hợp với lứa tuổi và với yêu cầu giáo dục toàn diện”.

Trường THPT Bình Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũng không đứng ngoài thực trạng đó. Trong những năm qua, nhiều gia  đình, cha mẹ  mải làm ăn, lo kiếm tiền, không chăm lo đến sự học hành, đời sống của con trẻ. Hàng loạt các hàng quán mọc lên với với đủ loại các trò chơi từ đánh xèng, bi A, games, chát…để móc tiền học sinh. Số thanh niên đã ra trường không có việc làm thường xuyên tụ tập, lôi kéo học sinh bỏ học tham gia hút thuốc, uống rượu, ma tuý, trộm cắp, cắm quán, đánh nhau và nhiều tệ nạn khác, làm cho số học sinh yếu về rèn luyện đạo đức của trường ngày càng tăng.

 Xuất phát từ những lý do khách quan, chủ quan như đã phân tích, là người làm công tác quản lý một trường THPT, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức  học sinh ở  trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc” làm luận văn tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu

Qua việc nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc, đề xuất những biện pháp quản lý giáo dục đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của nhà trường.

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

3.1.Khách thể nghiên cứu

          Công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT  Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc.

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Giả thuyết nghiên cứu

          Việc quản lý công tác giáo dục đạo đức  học sinh ở trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc còn có những hạn chế. Nếu thực hiện được  những biện pháp quản lý hợp lý sẽ nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho  học sinh của nhà trường.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1. Xác định cơ sở khoa học của quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường trung học phổ thông.

5.2. Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bình Sơn  tỉnh Vĩnh Phúc.

5.3. Đề  xuất và lý giải biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bình Sơn  tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.

6. Phạm vi nghiên cứu

- Đề tài được tiến hành nghiên cứu ở trường THPT Bình Sơn tỉnh  Vĩnh Phúc.

- Người được nghiên cứu: Cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, phụ huynh và  học sinh trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

          Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu, văn bản liên quan đến đề tài.

7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi; Phương pháp quan sát các hoạt động giáo dục đạo đức  của nhà trường; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp thống kê, xử  lý số liệu.

8. Cấu trúc luận văn

          Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và khuyến nghị, phần nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lí luận về quản lý giáo dục đạo đức  học sinh ở trường THPT

Chương 2. Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc

Chương 3. Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài

Ở phương Đông từ  thời cổ đại, Khổng Tử (551-479-TCN ) trong các tác phẩm: “Dịch, Thi, Thư, Lễ, Nhạc Xuân Thu” rất xem trọng việc giáo dục đạo đức.

Ở phương Tây,  nhà  triết  học Socrat  (470-399-TCN) đã cho rằng đạo đức và sự hiểu biết quy định lẫn nhau. Có được đạo đức là nhờ ở sự hiểu biết, do vậy chỉ sau khi có hiểu biết mới trở thành có đạo đức.

Aristoste (384-322-TCN) cho rằng không phải hy vọng vào Thượng đế áp đặt để có người công dân hoàn thiện về đạo đức, mà việc phát hiện nhu cầu trên trái đất mới tạo nên được con người hoàn thiện trong quan hệ đạo đức. .

1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước

Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. Người coi trọng mục tiêu, nội dung giáo dục đạo đức trong các nhà trường như: “Đoàn kết tốt”, “Kỷ luật tốt”, “Khiêm tốn, thật thà dũng cảm”, “Con người cần có bốn đức: cần - kiệm - liêm - chính, mà nếu thiếu một đức thì không thành người”.

          Kế thừa tư tưởng của Người, có rất nhiều tác giả nước ta đã nghiên cứu về vấn đề này như: Phạm Minh Hạc, Hà Thế Ngữ, Nguyễn Đức Minh, Phạm Hoàng Gia,  Phạm Tất Dong và nhiều tác giả khác.

1.2. Một số khái niệm lên quan đến vấn đề nghiên cứu

1.2.1. Khái niệm về quản lý

Quản lý là hoạt động có ý thức của con người nhằm định hướng, tổ chức, sử dụng các nguồn lực và phối hợp hành động của một nhóm người hay một cộng đồng người để đạt được các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất.

1.2.1.1. Bản chất quản lý

Đó chính là các hoạt động của chủ thể quản lý  tác động lên các đối tượng quản lý để đạt mục tiêu đã xác định.

1.2.1.2. Chức năng quản lý

Gồm 4 chức năng cơ bản: Dự báo và lập kế hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch; lãnh đạo/chỉ đạo thực hiện kế hoạch; kiểm tra, đánh giá.

1.2.1.3. Các nguyên tắc quản lý

Gồm các nguyên tắc sau: Nguyên tắc mục tiêu; thu hút sự tham gia của tập thể; kết hợp hài hoà giữa các lợi ích; tiết kiệm và hiệu quả cao; thích ứng linh hoạt; khoa học hợp lý; phối hợp hoạt động các bên có liên quan.

1.2.2. Khái niệm về quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý, nhằm đưa hoạt động sư phạm của  hệ thống giáo dục đạt hiệu quả nhất.

1.2.3. Khái niệm về quản lý nhà trường phổ thông

Quản lý nhà trường là quản lý giáo dục được thực hiện trong phạm vi xác định của một đơn vị giáo dục nhà trường, nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ theo yêu cầu của xã hội.

1.2.4. Khái niệm về giáo dục

Hoạt động hướng tới con người thông qua một hệ thống các biện pháp tác động nhằm truyền thụ những tri thức và kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và lối sống, bồi dưỡng tư tưởng và đạo đức cần thiết cho đối tượng, giúp hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất, nhân cách phù hợp với mục đích, mục tiêu chuẩn bị cho đối tượng tham gia lao động sản xuất và đời sống xã hội.

1.2.4.1. Các chức năng của giáo dục

Gồm 3 chức năng: Chức năng  văn hoá xã hội; chức năng kinh tế - sản xuất; chức năng chính trị - xã hội

1.2.4.2. Con đường giáo dục

Giáo dục được  thực  hiện chủ yếu qua hai con đường: Hoạt động dạy  học  trên lớp; hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

1.2.5. Khái niệm về đạo đức

Đạo đức là một  hệ thống  những quy tắc, những chuẩn mực mà qua đó con người  tự nhận thức và điều  chỉnh  hành vi của mình vì hạnh phúc của cá nhân, lợi ích của tập thể và cộng đồng.

1.2.6. Giáo dục đạo đức

1.2.6.1. Mục tiêu giáo dục đạo đức

          Chuyển hóa những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức xã hội thành những phẩm chất đạo đức nhân cách cho học sinh, hình thành ở học sinh thái độ đúng đắn trong giao tiếp, ý thức tự giác thực hiện các chuẩn mực của xã hội, thói quen chấp hành các quy định của pháp luật.

1.2.6.2. Chức năng giáo dục đạo đức

          Làm cho học sinh thấm nhuần sâu sắc thế giới quan Mác-Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, sống và làm việc theo pháp luật, sống có kỷ cương, nền nếp, có văn hóa trong các mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và giữa con người với nhau.

1.2.6.3. Giáo dục đạo đức cho học sinh THPT

- Mục đích: Giúp học sinh nhận thức được các chuẩn mực đạo đức của xã hội, rèn luyện kỹ năng, hành vi theo các chuẩn mực đó và hình thành thái độ, ý thức trong học sinh về đạo đức.

- Nội dung: Lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu hoà bình, có tinh thần cộng đồng và quốc  tế, có tinh thần lao động sáng tạo, có thái độ xây dựng  và bảo vệ môi trường...

- Phương pháp: Phương pháp tác động vào nhận thức tình cảm: đàm thoại, tranh luận, kể chuyện,  giảng giải, khuyên răn; phương pháp tổ chức hoạt  động  thực  tiễn: giao việc, rèn luyện, tập thói quen…; phương pháp kích thích tình cảm và hành vi: thi đua, nêu gương, khen thưởng, trách phạt…

1.2.7. Quản lý giáo dục đạo đức

1.2.7.1. Xây dựng kế hoạch quản lý giáo dục đạo đức

Phân tích thực trạng  giáo dục đạo đức trong năm học của ngành, trường, địa phương; xác định điều kiện giáo dục như cơ sở vật chất,  tài chính, quỹ thời gian, sự  phối hợp với lực lượng giáo dục trong trường  và ngoài  trường.

1.2.7.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức

Giải thích mục tiêu, yêu cầu, của kế hoạch giáo dục đạo đức; thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch; sắp xếp bố trí nhân sự, phân công trách nhiệm quản lý, huy động cơ sở vật chất, kinh tế; định rõ tiến trình, tiến độ thực  hiện, thời gian bắt đầu, thời hạn kết thúc.

1.2.7.3.Chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức

Là chỉ huy, ra lệnh cho các bộ phận  trong nhà trường  thực hiện những nhiệm vụ để bảo đảm việc giáo dục đạo đức diễn ra đúng hướng, đúng kế hoạch, tập hợp và phối hợp các lực lượng  giáo dục sao cho đạt hiệu quả.

1.2.7.4. Kiểm tra, đánh giá giáo dục đạo đức

Kiểm  tra định kỳ, thường xuyên, đột xuất, trực tiếp, hoặc  gián tiếp để giúp học sinh hiểu  rõ hơn về những hoạt động  của mình, khẳng định được mình, từ đó hoạt động tích cực hơn, tự giác hơn, biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu chung của xã hội.

1.3. Những đặc điểm cụ thể về rèn luyện đạo đức của học sinh ở trường THPT

Có sự gắn kết chặt chẽ với quá trình dạy học trên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ; có định hướng thống nhất các yêu cầu, mục đích giáo dục giữa các tổ chức giáo dục trong và ngoài nhà trường; tính lâu dài của quá trình hình thành, phát triển nhân cách và các phẩm chất đạo đức của học sinh ...

1.4. Những tác động cơ bản tới việc rèn luyện đạo đức của HS ở trường THPT

1.4.1. Về tâm sinh lý học sinh

        Là giai đoạn các em đang phát triển mạnh về thể chất, tinh thần và tình cảm, dễ bị kích động, lôi kéo... Có nhu cầu giao tiếp rất lớn đặc biệt là sự giao tiếp với bạn bè, từ đó mà hình thành lên các nhóm bạn cùng sở thích. Nếu không được giáo dục dễ bị sai lệch.

1.4.2. Về phía gia đình

Nhiều cha mẹ do nhận thức lệch lạc, không có tri thức về giáo dục con cái; sự quan tâm, nuông chiều thái quá trong việc nuôi dạy; sử dụng quyền uy của cha mẹ một cách cực đoan; tấm gương phản diện của cha mẹ, người thân; có các hoàn cảnh éo le hoặc hay bị sử dụng bằng vũ lực... đã tác động không nhỏ đến sự hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.

1.4.3. Về phía nhà trường

Một số CBQL, giáo viên và bạn bè thường có những định kiến, thiếu thiện cảm; sử dụng các biện pháp hành chính thái quá; sự lạm dụng quyền lực của các thầy cô giáo, nhà quản lý; sự thiếu gương mẫu trong mô phạm giáo dục; việc đánh giá kết quả, khen thưởng, kỷ luật thiếu khách quan và không công bằng; sự phối hợp không đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục... đều có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh.

1.4.4. Về phía xã hội

          Tác động của cơ chế thị trường, sự phát triển của khoa học công nghệ, tác động lối sống hám cơ sở vật chất hơn tính nhân văn, xem nhẹ lời khuyên của cha mẹ, thầy cô dẫn đến những biểu hiện lệch lạc về chuẩn mực đạo đức.

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC  ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TỈNH VĨNH PHÚC

2.1. Khái quát đặc điểm, tình hình kinh tế -xã hội và giáo dục của huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

2.1.1. Đặc điểm, tình hình kinh tế- xã hội của huyện Sông Lô

Huyện Sông Lô là huyện miền núi nằm ở cuối tỉnh Vĩnh Phúc mới được tách ra từ huyện Lập Thạch ngày 01-4-2009. Huyện Sông Lô có tổng cộng 16 xã, 1 thị trấn với tổng diện tích đất tự nhiên 15.031,77 ha, dân số 93.984 người. Là một huyện thuần nông, điểm xuất phát kinh tế ở mức thấp.

2.1.2.Tình hình giáo dục của huyện Sông Lô

Huyện Sông Lô có 2 trường THPT, 17 trường THCS, 19 trường Tiểu học và 17 trường Mầm non. Là một vùng quê có truyền thống hiếu học, hàng năm tỷ lệ học sinh đạt HSG và thi đỗ tốt nghiệp, ĐH-CĐ khá cao.

2.1.3. Đặc điểm  của trường THPT Bình Sơn

Trường THPT Bình Sơn được thành lập vào ngày 03 tháng 12 năm 2003. Hiện nay trường có 31 lớp với 1405 học sinh. Mấy năm qua trường giữ vững danh hiệu “Trường tiên tiến cấp tỉnh”, năm học 2008-2009 và 2009-2010 đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc”. Lãnh đạo nhà trường có 01 đồng chí Hiệu trưởng, 01 đồng chí Phó hiệu trưởng, 58 cán bộ, giáo viên, 03 nhân viên (thiếu so với quy định).

Tỷ lệ học sinh lên lớp và đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt 90 - 98%. Học sinh lớp 12 đỗ vào Đại học, Cao đẳng từ mức 10.02% năm 2006 đã lên đến 63.58% năm 2010. Tỷ lệ  học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt hàng năm luôn được duy trì  từ 89.0% đến 93.6 %. Tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm loại trung bình và yếu hàng năm từ 6,4% đến 11.0%.

2.2. Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bình Sơn

2.2.1.Thực trạng về nhận thức giáo dục đạo đức học sinh của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh ở trường THPT Bình Sơn

2.2.1.1. Nhận thức của CBQL và giáo viên về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

Qua khảo sát cho thấy: Hầu hết CBQL và giáo viên nhà trường đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh khi cho ở mức độ rất quan trọng với các nội dung: Giáo dục đạo đức  để phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh (84.1%); Giáo dục đạo đức nhằm phát triển và hoàn thiện nhân cách cho học sinh (75.0%)…Tuy nhiên, vẫn còn có những CBQL và giáo viên hiểu một cách chưa đầy đủ về ý nghĩa của công tác này khi cho một số nội dung là không quan trọng như: Giáo dục đạo đức để học sinh có ý thức bảo vệ môi trường (11.4%);Giáo dục đạo đức để học sinh có ý thức giữ gìn của công (11.4%)… do đó phần nào có ảnh hưởng tới quá trình triển khai, tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trường.

2.2.1.2. Nhận thức của phụ huynh về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

          Qua khảo sát: 100% phụ huynh đồng ý nội dung về Giáo dục đạo đức để học sinh trở thành những con ngoan, trò giỏi; 82.4% phụ huynh đồng ý nội dung về Giáo dục đạo đức là để phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh; 80.9% phụ huynh đồng ý nội dung về Giáo dục đạo đức để tạo nên những đức tính và phẩm chất tốt đẹp cho HS. Như vậy, phụ huynh đã nhận thức được  tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Đây là yếu tố thuận lợi cho trường trong triển khai công tác giáo dục đạo đức học sinh.

2.2.1.3. Nhận thức của học sinh

          Hầu hết học sinh cho rằng cần và rất cần các phẩm chất mà nội dung giáo dục đạo đức mang lại: Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và yêu chuộng hòa bình (100%); Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, lao động cần cù, sáng tạo…(77.2%); Tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng (72.0%). Đây là yếu tố quan trọng để học sinh chủ động, tích cực tham gia vào quá trình giáo dục và rèn luyện đạo đức của nhà trường.

          Tuy nhiên cũng còn có một số không nhỏ cho là không cần các nội dung giáo dục đạo đức ở trên. Qua đó cho thấy rằng cần phải tuyên truyền hơn nữa để nâng cao nhận thức của học sinh về giáo dục, rèn luyện đạo đức.

2.2.2. Thực trạng vi phạm đạo đức của học sinh ở trường THPT Bình Sơn

2.2.2.1.Ý thức thực  hiện nội quy của học  sinh

          Qua khảo sát CBQL, giáo viên và học sinh  thấy ý thức thực hiện nội quy của học sinh còn chưa tốt như: nghỉ học, trốn tiết, lười học bài cũ, gian lận trong kiểm tra vi phạm ở mức cao. Các bài giảng của giáo viên chưa được hấp dẫn để nhiều học sinh nói chuyện riêng trong giờ học. Nhiều HS vi phạm các điều cấm như: hút thuốc, uống rượu, bia, trộm cắp, đánh bạc, đánh nhau, vi phạm luật giao thông. Đặc biệt là thi thoảng và thường xuyên vô lễ với giáo viên và người lớn tới (47.7%).

2.2.2.2. Nguyên nhân vi phạm nội quy của học sinh

          Nguyên nhân dẫn tới việc học sinh vi phạm đạo đức là do: Thiếu sự  quan tâm của gia đình (90.9% và 81.2%); Bản thân HS không có sự rèn luyện tốt (68.2% và 82.8%); Tác động tiêu cực của bạn bè (77.3% và 76.0%); Sự ảnh hưởng của khoa học công nghệ: điện thoại, internet, games…(68.2 và 54.0)… Đây thực sự là vấn đề rất đáng quan tâm của CBQL để xem lại các biện pháp giáo dục đạo đức của nhà trường.

2.2.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng

          Qua khảo sát thấy các yếu tố tác động đến rèn luyện đạo đức học sinh ở mức độ quan trọng và rất quan trọng như: Sự động viên khích lệ của bạn bè (99.2%); Khen thưởng, kỷ luật kịp thời (96.8%); Nội dung giáo dục phù hợp (96.4%); Sự quan tâm thường xuyên của các thầy cô giáo ( 96.0%); Không bị định kiến của xã hội ( 92.8%); Được gia đình thông hiểu, tạo điều kiện ( 91.2%); và cuối cùng là được tự do trong mọi hoạt động (77.6%). Các nhà quản lý cần xem xét cụ thể các yếu tố tác động ở trên để đưa ra các nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục đạo đức cho phù hợp.

          Về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý công tác giáo dục đạo đức qua khảo sát thấy: Thiếu sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương (70.5%); Thiếu sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình (68.2%); Tác động tiêu cực của môi trường xã hội (54.5%); Phẩm chất, lối sống của thầy, cô, cha mẹ, bạn bè…(54.5%)

          Tuy nhiên những yếu tố như: Không có chuẩn đánh giá đạo đức học sinh lại có tới 54.5% không đồng ý và 11.4% còn phân vân; yếu tố: Không khen thưởng, trách phạt kịp thời  là 40.9% không đồng ý và 13.6% còn phân vân.

2.2.3. Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của  trường THPT Bình Sơn

2.2.3.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức

          Qua khảo sát lấy ý kiến của CBQL và GV nhà trường cho thấy: 81.8% cho rằng đã làm tốt việc xác định mục tiêu giáo dục đạo đức, chỉ có 18.2% cho rằng việc xác định mục tiêu giáo dục đạo đức chưa tốt; 84.1% cho rằng việc xây dựng kế hoạch cụ thể của năm học và từng học kỳ được làm tốt, chỉ có 15.9% cho là làm chưa tốt.

2.2.3.2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện  kế hoạch giáo dục đạo đức

          Khảo sát CBQL và giáo viên thấy: Tất cả các nội dung công việc của công tác giáo dục đạo đức đều được tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhưng chỉ ở mức trung bình, chưa làm tốt. Việc tuyên truyền công tác giáo dục đạo đức đối với phụ huynh đã được nhà trường thực hiện nhưng chủ yếu là từ Ban Giám hiệu (95,7%) và giáo viên chủ nhiệm lớp (85,7%) qua các cuộc họp phụ huynh đầu năm, hết học kỳ và cuối năm chứ không phải từ học sinh hay các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó những thông tin về giáo dục đạo đức của nhà trường chỉ mang tính thời vụ, không thường xuyên và liên tục nên hiệu quả  không được cao.

- Quản lý  nội dung, hình thức hoạt động giáo dục đạo đức

          Kết quả khảo sát cho ta thấy: 50% GV và 58% HS đánh giá hình thức: Giáo dục thông qua các giờ dạy văn hoá trên lớp có mức độ thường xuyên. Còn lại các hình thức khác mức độ thường xuyên rất thấp, chủ yếu thi thoảng mới thực hiện hoặc không thực hiện.   

Như vậy nhà trường chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện các nội dung, hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuy vậy, học sinh thích và rất thích các nội dung và hình thức giáo dục đạo đức của nhà trường như: Giáo dục thông qua hoạt động tham quan, du lịch, cắm trại có 92.0%; Giáo dục thông qua hoạt  động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí có 91.6%.

Tuy nhiên có những hình thức giáo dục có số ý kiến học sinh không thích tham gia ở mức cao như: Giáo dục thông qua lao động,vệ sinh trường sở, hướng  nghiệp (25.2%); Giáo dục thông qua hoạt động chính trị xã hội nhân  đạo (18%); Giáo dục thông qua các buổi tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng (16.4%). Do đó các nhà quản lý cần hết sức lưu ý để đưa ra những hình thức giáo dục phù hợp với sở thích của các em để có kết quả giáo dục cao.

- Quản lý phương pháp giáo dục đạo đức

Qua khảo sát chúng tôi thấy giáo viên nhà trường chưa thường xuyên  sử dụng các phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh như: Kích thích tình cảm và hành vi: thi đua, nêu gương, khen thưởng, trách phạt, phê phán hành vi xấu, kỷ luật,… (GV là 75.0%, HS là 57.6%); Tác động vào nhận thức tình cảm: đàm thoại, tranh luận, kể chuyện, giảng giải, khuyên răn... (GV là 63.6%, HS là 42.4%); và phương pháp về Tổ chức hoạt  động  thực  tiễn: giao việc, rèn luyện, tập thói quen…(GV là 50.0%, HS là 39.6%). Như vậy việc quản lý thực hiện các phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh của giáo viên nhà trường vẫn chưa được thực hiện tốt.

 2.2.3.3. Kiểm tra  đánh giá giáo dục đạo đức

Qua khảo sát thấy: Có 63.4% cho rằng việc Xây dựng được chuẩn kiểm tra đánh giá  là tốt; 54.5% cho rằng  Nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra đánh giá cụ thể  là tốt và Thông báo công khai và xử lý kết quả kiểm tra đánh giá có 46.7% cho là tốt. Không có ý kiến nào cho là không thực hiện.

2.2.4. Thực trạng sự phối hợp các lực lượng trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT Bình Sơn

2.2.4.1.  Thực trạng vai trò của các lực lượng giáo dục đạo đức

          Ý kiến cho vai trò rất quan trọng của lực lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường đó là giáo viên chủ nhiệm(100%), cán bộ quản lý (95.5%), giáo viên bộ môn và Đoàn thanh niên là (90.9%), bạn bè thân (89.1%) và tập thể lớp (88.6%). Như vậy có thể thấy là vai trò của các thầy cô giáo, CBQL và bạn bè, tập thể học sinh là những lực lượng rất quan trọng trong giáo dục đạo đức học sinh.

2.2.4.2. Thực trạng sự phối hợp của các lực lượng trong công tác giáo dục đạo đức HS

          Qua khảo sát cho  thấy: GVCN thường xuyên phối hợp với tập thể lớp (81.8%), CBQL với GVCN (50.0%). Còn lại hầu hết đều ở mức độ thỉnh thoảng phối hợp. Như vậy có thể thấy nhà trường chưa có cơ chế phối hợp giáo dục giữa các lực lượng để giáo dục đạo đức cho học sinh.

2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc

2.3.1. Đánh giá thực trạng

Nhìn chung, công tác quản lý giáo dục đạo đức của trường còn những tồn tại  như: Việc  xây dựng  kế hoạch  giáo dục đạo đức chưa cụ thể, phù hợp  với đặc điểm  tình hình mà thường  xây dựng chung với kế hoạch chuyên môn; nội dung các hoạt động giáo dục đạo đức thực hiện ở mức độ trung bình; các phương pháp giáo dục đạo đức chưa được tốt, học sinh chưa thấy được tác dụng hiệu quả của các phương pháp trong việc rèn luyện bản thân; vai trò các lực lượng giáo dục chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất và đồng bộ; việc kiểm tra đánh giá nhiều lúc còn chiếu lệ, qua loa, chưa mang tính động viên, khuyến khích, răn đe kịp thời; GVCN chưa xây dựng  được  kế hoạch  cụ thể hàng tuần phù hợp với đặc thù riêng  của lớp, ít quan tâm và đầu tư công  sức vào công  tác chủ nhiệm; ý thức thực hiện nội quy của học sinh chưa cao, nhiều em thường xuyên vi phạm. Như vậy có thể đánh  giá chung việc quản lý giáo  dục  đạo  đức của trường THPT Bình Sơn chỉ ở mức trung bình.

2.3.2. Nguyên nhân thực trạng

2.3.2.1. Nguyên  nhân khách quan

Do các cấp lãnh đạo và xã hội coi việc giáo dục ở các trường là kết quả học tập văn  hoá  nhiều hơn là chất lượng về đạo đức; do ảnh hưởng  của gia đình và môi trường  xã hội; do phần  lớn GVCN mới ra trường nên thiếu kinh nghiệm  trong thực hiện biện pháp giáo dục; do giáo viên phải làm thêm nghề phụ hoặc đi dạy thêm, ít quan tâm  và đầu  tư công sức vào công tác chủ nhiệm.

2.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan

Cán  bộ quản  lý còn xem nhẹ việc xây dựng  kế hoạch  giáo dục đạo đức; công  tác giáo  dục đạo đức chưa được tuyên  truyền  rộng rãi trong tập thể giáo viên; sự phối hợp của GVCN với phụ huynh và các lực lượng  giáo dục trong trường chưa tốt; hoạt động  của Đoàn  TN trong giáo dục  đạo đức chưa thật sự toàn diện  và hiệu quả; thực  hiện xã hội hoá giáo dục đạo đức nhà trường  làm chưa tốt; việc đánh giá, khen thưởng còn nhiều  hạn chế…

2.3.3. Thuận lợi, khó khăn trong quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc

2.3.3.1. Thuận lợi

Trường đóng và tuyển sinh ở địa bàn miền núi, gia đình các em học sinh hầu hết là gia đình thuần nông chân chất chưa chịu nhiều ảnh hưởng của cơ chế thị trường nên học sinh ít bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; có các văn bản của Bộ và Sở hướng dẫn cụ thể về đánh giá, xếp loại học sinh, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đồng tâm chung sức trong công tác giáo dục đạo đức học sinh; cán bộ UBND các xã trong vùng tuyển sinh của trường và phụ huynh học sinh đều ủng hộ và giúp sức nhà trường trong các hoạt động quản lý giáo dục đạo đức học sinh.

2.3.3.2. Khó khăn

Trình độ dân trí thấp, nhận thức còn nhiều hạn chế nên nhiều phụ huynh chưa biết giáo dục con; cơ chế thị trường thâm nhập, làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, tạo nên những hành vi vi phạm của học sinh; cán bộ quản lý chưa thực sự tập trung vào công tác giáo dục đạo đức mà chủ yếu tập trung vào giáo dục văn hoá để đạt các chỉ tiêu thi đua hàng năm; một số giáo viên chưa thực sự nhận thức và thấy được vài trò của giáo dục đạo đức cho học sinh.

Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

Ở TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TỈNH VĨNH PHÚC

3.1. Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ

Hệ thống quản lý của nhà trường được hình thành từ các bộ phận chức năng: chi bộ Đảng, ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn, tổ hành chính, Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội phụ huynh…Do đó, khi nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý phải luôn có tính đồng bộ trong mọi hoạt động.

3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn

           Tất cả các lý thuyết nói chung đều mang tính chất lý luận và được tổng kết, đúc rút kinh nghiệm từ nhiều cơ sở khác nhau nên khi áp dụng vào một trường THPT cụ thể thì lại phải hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện thực tiễn của trường đó.

3.1.3. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi

          Nguyên tắc này đòi hỏi biện pháp đưa ra phải được sự đồng thuận của các cấp quản lý giáo dục, của địa phương, của cha mẹ học sinh, của học sinh và đặc biệt là sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, giáo viên, các tổ chức trong nhà trường.

3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả

          Hiệu quả của công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh được xét trên Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh và các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Thước đo của hiệu quả chính là những học sinh tốt nghiệp THPT có đầy đủ các phẩm chất, năng lực theo mục tiêu giáo dục phổ thông trong Luật giáo dục đã quy định.

3.2. Một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc 

3.2.1. Tăng cường quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối giáo dục đạo đức của Đảng, Nhà nước

3.2.1.1. Mục đích

Làm cho CBQL, giáo viên, phụ huynh, học sinh hiểu rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục về giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa như mục tiêu giáo dục trong Luật giáo dục đã đề ra.

3.2.1.2. Nội dung

Tuyên truyền, quán triệt các loại văn kiện của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục về giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.2.1.3. Các bước tiến hành

Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào tình hình đặc điểm của nhà trường lên kế hoạch cụ thể. Trực tiếp truyền đạt các văn bản của Đảng, của Nhà nước, của ngành tới CBQL, GV, HS và phụ huynh và yêu cầu GV, HS viết thu hoạch vào đầu năm. Trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện kế hoạch của các bộ phận để đánh giá, rút kinh nghiệm trong toàn trường. Các tổ trưởng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, GVCN căn cứ vào kế hoạch của nhà trường xây kế hoạch thực hiện của đơn vị, tổ chức mình phụ trách.

3.2.2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

3.2.2.1. Mục đích

          Làm cho các thành viên nhà trường nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giáo dục và rèn luyện đạo đức học sinh. Giúp cho việc phối hợp các lực lượng  giáo dục đạo đức cho học sinh được tiến hành một cách đồng  bộ, chặt chẽ và có hiệu quả.

3.2.2.2. Nội dung

          Tuyên truyền cho CBQL, GV, nhân viên, phụ huynh, HS nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của từng cá  nhân, tập thể trong công tác giáo dục và rèn luyện đạo đức cho học sinh.

3.2.2.3. Các bước tiến hành

Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết, phân công, giao trách nhiệm cụ thể tới chi bộ Đảng, CBQL, GVCN, GV bộ môn, Đoàn thanh niên, phụ huynh, chính quyền địa phương đến học sinh để thực hiện.

3.2.3. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức

3.2.3.1. Mục đích

          Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh; chủ động dành nhân lực, tài lực, vật lực cho từng hoạt động để đạt hiệu quả cao.

3.2.3.2. Nội dung

Xác định mục tiêu, nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá.

3.2.3.3. Các bước tiến hành

Phân tích tình hình của trường, ngành, địa phương, những thuận lợi, khó khăn, mặt mạnh, hạn chế, tài chính, nhân lực…; xác định rõ mục tiêu giáo dục cho từng giai đoạn cụ thể; dự thảo kế hoạch giáo dục cho từng tháng, học kỳ, năm để hội đồng sư phạm, cha mẹ học sinh góp ý.

3.2.4. Nâng cao hiệu quả tổ chức và chỉ đạo thực hiện giáo dục đạo đức

3.2.4.1. Mục đích

Các thành viên của nhà trường nắm được và hiểu rõ các phương pháp, hình thức tổ chức để phối hợp chặt chẽ có hiệu quả các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh. Học sinh chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục và tự mình rèn luyện đạo đức.

3.2.4.2. Nội dung và các bước tiến hành

Hiệu trưởng chỉ đạo: Phó Hiệu trưởng chuyên  môn ngoài việc quản lý chất lượng văn hoá, còn quản lý chất lượng giáo dục đạo đức thông qua bộ môn đặc biệt là môn giáo dục công dân và các môn xã hội khác. Phó Hiệu trưởng các hoạt động giáo dục ngoài giờ cụ thể hoá kế hoạch, tổ chức các hoạt động ngoài giờ, tổ chức các buổi giao lưu, các hoạt động văn nghệ, thể thao, giờ chào cờ đầu tuần, đánh giá thi đua ở các lớp, giáo dục ý thức chấp hành nội quy nhà trường, giữ gìn, bảo  vệ tài sản  chung…GVCN trực tiếp xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho lớp mình, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, GV bộ môn  và cha mẹ học sinh để giáo dục và đánh giá xếp loại học sinh của lớp.

3.2.5. Phải xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực trong nhà trường

3.2.5.1. Mục đích

Học sinh thấy được môi trường trường học tập an toàn và thân thiện, những tấm gương sáng của thầy cô, của bạn bè giúp các em học tập, noi theo và rèn luyện đạo đức.

3.2.5.2. Nội dung

Xây dựng môi trường “tự nhiên” và “xã  hội” tốt trong khuôn viên trường học để giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.

3.2.5.3. Các bước tiến hành

Lập kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh xây dựng và giữ gìn cảnh quan sư phạm, môi trường giáo dục xanh-sạch-đẹp, thân thiện. Xây dựng và củng cố khối đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lý tưởng nghề nghiệp, lòng nhân ái, tình thương yêu con người, thương yêu học sinh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ  học sinh.

3.2.6. Đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

3.2.6.1. Mục đích

Giáo dục cho học sinh truyền thống yêu nước, tôn sư trọng đạo, có phẩm chất, năng lực, tư duy sáng tạo; biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, điều chỉnh các hành vi đạo đức, lối sống.

3.2.6.2. Nội dung

Giáo dục thông qua giờ chào cờ đầu tuần, thông qua các giờ học, thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

3.2.6.3. Các bước tiến hành

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, họp liên tịch thảo luận, góp ý và phổ biến cho các đơn vị và các lớp thực hiện.

- Thông qua giờ chào cờ đầu tuần: Ban Giám hiệu nhận xét, tuyên dương khen thưởng hoặc phê bình các tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt hoặc chưa tốt trong tuần. Rút kinh nghiệm những mặt làm được, những tồn tại, biện pháp giải quyết và phổ biến kế hoạch, nhiệm vụ của tuần tiếp theo.

- Thông qua các giờ học ở lớp: Tổ chức cho học sinh làm các bài kiểm tra nhận thức để đánh giá kết quả học tập, tu dưỡng và rèn luyện của các em.

- Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Sau mỗi buổi sinh hoạt hoặc tổ chức các hoạt động phải nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và phê bình, nhắc nhở các tập thể, cá nhân làm chưa tốt.

3.2.7. Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục đạo đức

3.2.7.1. Mục đích

Tuyên truyền, giáo dục học sinh về tư tưởng, chính trị, hành vi, lối sống theo các chuẩn mực đạo đức. Giúp học sinh duy trì tốt nề nếp và thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường.

3.2.7.2. Nội dung

Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, ý chí, hành vi, lối sống... cho học sinh. Tổ chức các hoạt động phong trào: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, hiến máu, nhân đạo từ thiện...; các hội thi: cắm trại, thanh lịch, cắm hoa, làm đồ dùng học tập, nghiên cứu khoa học, rôbốt...

3.2.7.3. Các bước tiến hành

Đoàn trường xây dựng kế hoạch hoạt động tổng thể của từng hoạt động trong cả năm học, báo cáo với chi bộ Đảng nhà trường và Huyện đoàn để được phê duyệt thực hiện. Họp Ban chấp hành để thống nhất kế hoạch, phân công cụ thể từng phần việc cho từng cá nhân phụ trách; tổng hợp kết quả, nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng, phê bình, nhắc nhở…

3.2.8. Phát huy vai trò tự quản của tập thể và tự  rèn luyện của học sinh

3.2.8.1. Mục đích

Biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục để các em tự thể hiện, tự đánh giá và điều chỉnh trong rèn luyện đạo đức.

3.2.8.2. Nội dung

GVCN phải chọn ra được ban cán sự có năng lực, uy tín, có sức thuyết phục, có năng lực tổ chức, điều khiển hoạt động tập thể.

3.2.8.3. Các bước tiến hành

Vận động học sinh thực hiện tốt tinh thần phê và tự phê bình để giúp bạn cùng tiến bộ. Phát động học sinh toàn trường tự giác bỏ phiếu kín phát giác những học sinh có hành vi vi phạm đạo đức nhưng chưa được phát hiện. Thực hiện đánh giá xếp loại theo đúng các tiêu chuẩn đã quy định công khai, công bằng trước tập thể học sinh hàng tuần, hàng tháng, học kỳ và năm học.

3.2.9. Tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường

3.2.9.1. Mục đích

          Giúp cho học sinh có môi trường thuận lợi để rèn luyện đạo đức. Ngăn chặn kịp thời các hành vi, thói quen, vi phạm, ảnh hưởng xấu từ bên ngoài thâm nhập vào học sinh.

3.2.9.2. Nội dung

Thống nhất với các lực lượng giáo dục về: mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục.

3.2.9.3. Các bước tiến hành

Mời vị đại diện hội cha mẹ học sinh tham gia hội đồng khen thưởng, kỷ luật của nhà trường. Tham mưu với địa phương đưa kết quả xếp loại đạo đức học sinh làm một tiêu chuẩn để xét chọn gia đình văn hóa, xếp loại đảng viên, xếp loại hội viên của cha mẹ học sinh. Thông báo về địa phương những học sinh cá biệt vi phạm đạo đức, phối hợp với địa phương, gia đình cùng giáo dục. Phối kết hợp với công an ngăn chặn những hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật của học sinh. Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè, sinh hoạt tối thứ Bảy tại các địa bàn dân cư do Đoàn thanh niên địa phương phụ trách, nhà trường cử giáo viên về thực tế phối hợp thực hiện.

3.2.10. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá giáo dục đạo đức học sinh

3.2.10.1. Mục đích

Giúp cho CBQL các cấp, giáo viên, phụ huynh và bản thân HS thấy được những ưu điểm, nhược điểm, rút kinh nghiệm, tìm ra những nguyên nhân, biện pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.2.10.2. Nội dung

Xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đạo đức để HS thực hiện.

3.2.10.3. Các bước tiến hành

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt rõ mục tiêu đánh giá xếp loại giáo dục đạo đức cho các thành viên của nhà trường. Xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể rõ ràng làm cơ sở cho học sinh phấn đấu rèn luyện. Thường xuyên kiểm tra các thông tin, báo cáo qua các kênh phối hợp giáo dục. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng, phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và chưa tốt trước lớp, trước cờ hàng tuần. Tìm ra các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch.

3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp

Các biện pháp trên đều có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, do vậy cần được phối kết hợp sử dụng thì mới nâng cao được chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.4. Khảo sát mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp

3.4.1. Mục đích khảo nghiệm

Tác giả đề tài tiến hành khảo nghiệm nhằm mục đích khẳng định tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc.

3.4.2. Nội dung khảo nghiệm

Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc mà đề tài đã đề xuất.

3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm

Chúng tôi sử dụng bảng hỏi, kết hợp trò chuyện với chuyên gia giáo dục, CBQL, GVCN và những giáo viên trực tiếp tham gia làm công tác giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm thu thập thông tin về đánh giá của họ đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.4.4. Kết quả khảo nghiệm

Bảng 3.1: Đánh giá về tầm quan trọng và tính khả thi của các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường PTTH Bình Sơn

TT

Biện pháp

Tính quan trọng

Tính khả thi

RQT

QT

KQT

RKT

KT

KKT

1

Tăng cường quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối giáo dục đạo đức của Đảng, Nhà nước

62.4

37.6

0

38.1

61.9

0

2

Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

65.9

34.1

0

34.1

47.7

18.2

3

Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức

56.8

43.2

0

31.8

68.2

0

4

Nâng cao hiệu quả tổ chức và chỉ đạo thực hiện giáo dục đạo đức

61.4

31.8

6.8

36.4

63.6

0

5

Xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực trong nhà trường

59.1

29.5

11.4

43.2

56.8

0

6

Đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

59.1

40.9

0

40.9

59.1

0

7

Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục đạo đức

52.3

43.2

4.5

34.1

61.4

4.5

8

Phát huy vai trò tự quản của tập thể và tự  rèn luyện của học sinh

63.6

36.4

0

47.7

47.8

4.5

9

Tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường

50.0

40.9

9.1

45.5

50.0

4.5

10

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá giáo dục đạo đức học sinh

52.3

43.2

4.5

40.9

59.1

0

 

Sau khi tổng hợp các phiếu xin ý kiến cho thấy về cơ bản cả 10 biện pháp mà chúng tôi đề xuất  đều đã được trên 90% các cán bộ quản lý đồng ý tán thành và đại đa số các ý kiến đều cho rằng 10 biện pháp trên đều mang tính khả thi.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1.Kết luận

Từ kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn chúng tôi rút ra một số kết luận chủ yếu sau đây:

1.1. Đạo đức là gốc, là nền tảng của sự phát triển nhân cách con người. Ở mọi thời đại, mọi quốc gia, vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức là công việc quan trọng luôn được quan tâm và tạo mọi điều kiện. Ở nước ta, mục tiêu của nhà trường THPT là đào tạo ra những con người phát triển toàn diện. Do đó, công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhà trường phổ thông hiện nay.

1.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy: Đại đa số học sinh nhà trường có nhận thức tốt về vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận học sinh chưa nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, do đó còn thờ ơ xem thường kỷ cương nề nếp nhà trường dẫn tới vi phạm nội quy, quy chế  như: nghỉ học, trốn giờ, đánh nhau, quay cóp, hút thuốc, uống rượu …CBQL, giáo viên nhà trường đã có nhận thức khá cao về vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, đã tích cực thực hiện các biện pháp nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trường còn bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

1.3. Qua nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích thực trạng ở trên chúng tôi đề xuất 10 biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc. Các biện pháp đã được tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi. Kết quả đa số cho rằng 10 biện pháp chúng tôi đề xuất đều có tính khả thi và cần thiết.

2. Khuyến nghị

2.1.Đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo

 Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo hoạt động giáo đạo đức cho học sinh, cho người học toàn xã hội, chịu trách nhiệm xây dựng, thống nhất kế hoạch,  mục tiêu, nội dung chương trình phù hợp với đặc điểm người học, trình độ giáo dục, điều kiện vùng miền để ngăn ngừa và phòng chống các hiện tượng trái với chuẩn mực của xã hội.

2.2. Đối với  Sở Giáo dục & Đào tạo

- Chỉ đạo các trường cụ thể hoá kế hoạch giáo dục đạo đức truyền thống từng năm học. Hàng năm nên tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề về giáo dục đạo đức để các trường có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác quản lý.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên về kỹ năng vận dụng bài học vào giáo dục đạo đức. Đối với GVCN cần bồi dưỡng kỹ năng lập kế hoạch chủ nhiệm.

2.3. Đối với nhà trường

- Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa của chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức để giáo dục cho học sinh, nhằm thu hút người học tham gia học tập rèn luyện một cách tích cực.

- Việc kiểm tra đánh giá kết quả của hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh phải đảm bảo công bằng, công khai, khen thưởng, phê bình, nhắc nhở kịp thời.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 3 2011 21:42
 

Bình luận   

 
+1 #1 camera360 i:H d-m-Y
bài báo cáo khá đầy đủ
Trích dẫn
 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

ĐÁNH GIÁ - NHẬN ĐỊNH

Cong_thong_tin_tuyen_sinh

Thong_tin_tuyen_sinh

Huong_nghiep

De_thi-Dap_an_DH-CD

Tu_dien_Anh-Viet

Thi_thu_Dai_hoc

ĐỒNG HỒ

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay19
mod_vvisit_counterHôm qua170
mod_vvisit_counterTuần này857
mod_vvisit_counterTháng này4827
mod_vvisit_counterTất cả1043015

Online: 4
Hôm nay: 24/05/2018

LIÊN KẾT WEBSITE


Bạn đang ở: Home Nghiên cứu khoa học Đề tài: Giáo dục đạo đức